Dịch vụ hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, học tập, viết đề tài, dự án khoa học công nghệ


Để hỗ trợ bạn đọc hoàn thành tốt công trình nghiên cứu và  viết đề tài, dự án khoa học công nghệ luận văn , Trung tâm thông tin và chuyển giao công nghệ mới cung cấp dịch vụ tìm kiếm đề tài, dự án theo yêu cầu

Dự án “Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển trồng Lan Kim Tuyến trên hốc đá và các hang động khu vực Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn”.

 Trung tâm thông tin và chuyển giao công nghệ mới  sẽ tìm kiếm và chọn lọc tài liệu theo yêu cầu của bạn đọc từ nhiều nguồn đề tài, dự án đã áp dụng và được nghiệm thu trên địa bàn tỉnh Hà Giang bao gồm bản thuyết minh, báo cáo, đĩa từ, CD-ROM, các cơ sở dữ liệu. Bạn đọc có nhu cầu về dịch vụ có thể liên hệ với cán bộ Dịch vụ Thông tin Trung tâm thôn tin và chuyển giao công nghệ mới : ttttcgcnm@hagiang.gov.vn  hoặc số điện thoại 0945.207.990