Ban Giám Đốc Sở


1. Giám đốc: Đ/c Phan Đăng Đông
Di động: 0915.273.567
Email: phdonghg@gmail.com
Lĩnh vực phụ trách

- Trực tiếp phụ trách, thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

+ Phụ trách lĩnh vực kế hoạch – tài chính; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh; Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; Thị trường khoa học và công nghệ; Doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan.

+ Các đề tài/dự án thuộc lĩnh vực xã hội nhân văn; Công nghệ thông tin.

+ Phụ trách các Phòng: Phòng kế hoạch – tài chính; phòng quản lý công nghệ.

+ Trực tiếp phụ trách, theo dõi về lĩnh vực khoa học và công nghệ các huyện: Bắc Mê và thành phố Hà Giang.

+ Tham gia các Ban chỉ đạo cấp tỉnh: Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin; Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập (phụ trách huyện Quản Bạ); Ban chỉ đạo phòng trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm; Ban chỉ đạo cuộc vận động “mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”... theo lĩnh vực được phân công.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và UBND tỉnh phân công2. Phó Giám đốc: Phạm Minh Giang
Điện thoại CQ: 02193.862898. Di động: 0913588456
Email: pmgiang.skhcn@hagiang.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách
- Trực tiếp phụ trách, thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

+ Thường trực và giải quyết công việc hàng ngày của cơ quan; Phụ trách áp dụng tiêu chuẩn ISO vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước.

+ Chủ tịch quỹ khuyến học của sở; Chủ tài khoản chi kinh phí thường xuyên của Sở

+ Phụ trách các phòng, đơn vị: Quản lý chuyên ngành và Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

+ Trực tiếp phụ trách, theo dõi về lĩnh vực khoa học và công nghệ các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

+ Phụ trách các đề tài, dự án khoa học lĩnh vực: Giao thông - Công thương -  Xây dựng; Y – Dược. 

+ Tham gia các Hội, Ban chỉ đạo cấp tỉnh: Ban chỉ đạo tư vấn chính sách; Hội đồng phát triển nhân lực tỉnh, giai đoạn 2013-2020; Ban chỉ đạo 389; Ban quản lý công viên địa chất; Ban chỉ đạo quản lý khoáng sản; Ban chỉ đạo ISO... theo lĩnh vực được phân công.

+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và UBND tỉnh phân công.
3. Phó Giám đốc: Đ/c Vũ Văn Vương
Di động: 0913.271.451
Email: vvvuong.skhcn@hagiang.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách

- Trực tiếp phụ trách, thực hiện các lĩnh vực công tác sau:

+ Các hoạt động về thống kê, thông tin, tuyên truyền khoa học công nghệ; dịch vụ khoa học và công nghệ; Ứng dụng và phát triển công nghệ cao.

+ Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở; Trung tâm thông tin và chuyển giao công nghệ mới.

+ Trực tiếp phụ trách, theo dõi về lĩnh vực khoa học và công nghệ các huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình.

+ Các đề tài, dự án thuộc lĩnh vực: Nông lâm nghiệp – Thủy sản; Tài nguyên - Môi trường.

+ Hoạt động khoa học và công nghệ của các ngành, huyện, thành phố và các đơn vị cơ sở.

+ Tham gia các Hội, Ban chỉ đạo cấp tỉnh: Hội đồng đánh giá sự sinh trưởng phát triển rừng trồng; Xây dựng nông thôn mới; Ban chỉ đạo chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Hà Giang đến năm 2020; Tổ giúp việc để thực hiện chương trình phục hồi và phát triển cây Cam Sành Hà Giang, giai đoạn 2013-2015 (Trực tiếp phụ trách huyện Quang Bình)... theo lĩnh vực được phân công.+ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở và UBND tỉnh phân công.

1. Văn phòng Sở
Lĩnh vực phụ trách: 
Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác tổng hợp, tổ chức, cán bộ, hành chính quản trị.
Chánh Văn phòng: Dương Minh Lương
Điện thoại cố định: 02193.868572; Di động: 0943 123 046
Email: dmluong.skhcn@hagiang.gov.vn
 
2. Thanh tra Sở
Lĩnh vực phụ trách:
Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ.
Chánh Thanh tra: Mai Hoàng Hiệp
Điện thoại cố định: 02193875362;  Di động: 0982029535
Email: mhhiep.skhcn@hagiang.gov.vn
 
3. Phòng kế hoạch tài chính
Lĩnh vực phụ trách:
Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kế hoạch và tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh, quản lý công tác tài chính - kế toán chi sự nghiệp khoa học và công nghệ,
Trưởng phòngTrần Thu Hà
Điện thoại cố định: Di động: 0913.094.021
Email: thuhakhoahoc@gmail.com
 
4. Phòng quản lý khoa học
Lĩnh vực phụ trách:
Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
Trưởng phòng: Bùi Đức Hoàng
Điện thoại cố định: Di động: 0916.160.089
Email: bdhoang.skhcn@hagiang.gov.vn
 
5. Phòng quản lý công nghệ
Lĩnh vực phụ trách:
Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về công nghệ, phát triển thị trường công nghệ và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh
Trưởng phòng: Đỗ Kỳ Phong
Điện thoại cố định: 02193.868632;    Di động: 0912.135.119
Email: dkphong.skhcn@hagiang.gov.vn
 
6. Phòng Quản lý khoa học công nghệ cơ sở
Lĩnh vực phụ trách:
Giúp Giám đốc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoa học và công nghệ của UBND cấp huyện, thị và các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật.
P. Trưởng phòng: Trần Hải Vân
Điện thoại cố định:
Email: 
 
7Phòng Quản lý chuyên ngành  
Lĩnh vực phụ trách:
Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về thông tin, thống kê khoa học và công nghệ, an toàn bức xạ, ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ
Trưởng phòng: Hà Thị Hằng Nga
Điện thoại cố định: 02193875362  ;  Di động: 0912430864.
Email: hhnga.skhcn@hagiang.gov.vn